Upute i predlošci

 

Vodič za autora i prijavu

Ovdje su dane informacije za prijavu sažetka / rada na CIET 2016.

CIET 2016 prihvaća samo elektroničke prijave sažetaka i radova.

Uputa za predaju sažetka:

 • Otvorite web adresu za predaju sažetaka
 • Odaberite "Make Submission" (molimo pregledajte obrazac prije početka popunjavanja kako bi sagledali sve potrebne informacije)
 • Unesite naslov
 • Unesite informacije o autorima
 • Odaberite temu (autori trebaju odabrati temu koja najbolje odgovara njihovom radu, tema služi svrstavanju rada u odgovarajuću sesiju)
 • Odaberite vrstu rada (znanstveni ili stručni)
 • Unesite ključne riječi (do 5 ključnih riječi odvojenih zarezom)
 • Unesite sažetak
 • Unesite lozinku (ova lozinka, zajedno s ID oznakom rada koju autori zaprime e-mailom nakon predaje sažetka, omogućuje buduća ažuriranja sažetka i predaju punog rada)
 • Unesite eventualne dodatne napomene
 • CAPTCHA provjera: unesite tajnu riječ (zaštita od spama)
 • Provjerite upisane vrijednosti i odaberite opciju "Make Submission"

Rok za predaju sažetaka je 15. prosinca 2015., a za predaju radova 20. ožujka 2016.

 

Format sažetka

Sažetak od najviše 250 riječi se predaje kao čisti tekst (plain text). Potrebno je dodati najviše 5 ključnih riječi.  
U naslovu i sažetku nije dozvoljen unos posebnih znakova ili simbola.  U sažetku se ne citira literatura već se navode najvažnije ideje i rezultati rada.

Znanstveni radovi moraju biti napisani na engleskom jeziku. Stručni radovi mogu biti napisani na engleskom ili hrvatskom jeziku. Ako su napisani na hrvatskom, potrebno je na kraju rada dodati naslov rada, podatke o autorima, sažetak i ključne riječi na engleskom jeziku.  

Svi znanstveni i stručni radovi moraju se prezentirati na engleskom jeziku.

 

Format rada

Radovi moraju biti izrađeni i predani po uputama danim u predlošku koji se nalazi na ovim stranicama. Veličina rada je ograničena na najviše dvanaest stranica uključujući slike i tablice.

U postupku recenzije podaci o recenzentima su tajni.

 

Oblikovanje teksta u radu:

 • tip slova: Times New Roman,
 • glavni tekst: obično, 12 točaka (points), poravnati lijevi i desni rub teksta,
 • naslov rada: podebljano, 16 točaka, stil: Master_Heading_En,
 • autori: nakošeno, 11 točaka, stil: Author,
 • naslovi poglavlja: podebljano, 12 točaka, numerirano, stil: Heading 1,
 • naslovi potpoglavlja: obično, 12 točaka, numerirano, stil: Heading 2,
 • naslovi pot-potpoglavlja: obično, 12 točaka, numerirano, stil: Heading 3,
 • opisi slika trebaju biti ispod slike: obično, 10 točaka, stil: Caption,
 • opisi tablica trebaju biti iznad tablica: obično, 10 točaka, stil: Table_caption.

 Sve pojedinosti o oblikovanju i pisanju rada su dani u predlošku.

 

Objava radova

Prihvaćeni radovi će biti objavljeni u zborniku radova u elektroničkom obliku.